Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta
IV Sesja w dniu 24 stycznia 2019, godz. 11:00, w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miasta Katowice.
5.
Zmiany w porządku obrad.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.
8.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
9.
Rozpatrzenie informacji - raportu nt. „Stanu środowiska w województwie śląskim w 2017 roku” (DS-7/18).
Załączniki
DS-7-18
10.
Rozpatrzenie apelu w sprawie zmiany poziomów alarmowania i informowania o zanieczyszczeniach powietrza oraz indeksu jakości powietrza (DS-56/18).
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2019 r.(DS-57/18).
Załączniki
DS-57-18
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2019 (DS-60/19).
Załączniki
DS-60-19
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu dla zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawach z zakresu prawa pracy w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019 (DS-58/19 ).
Załączniki
DS-58-19
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2016-2019 ( wybory uzupełniające) (DS-59/19 ).
Załączniki
DS-59-19
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na najem lokali użytkowych pod nazwą "Lokal na kulturę" (DS-61/19).
Załączniki
DS-61-19
16.
Przedstawienie raportu z konsultacji społecznych w przedmiocie utworzenia Jednostek Pomocniczych miasta Katowice nr 1 Śródmieście i nr 4 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec (DS-63/19).
Załączniki
DS-63-19
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 1 Śródmieście (DS-64/19).
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 4 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec (DS-65/19).
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (DS-55/19).
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Komisji konkursowej do rozpatrywania wniosków o przyznanie Nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej (DS-68/19).
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (DS-43/18).
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018 (DS-69/19).
Załączniki
DS-69-19
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - Polska Grupa Górnicza S.A. KWK "Murcki-Staszic" - część obejmująca obszar w rejonie ulicy Stanisława Łętowskiego w Katowicach (DS-72/19).
Załączniki
DS-72-19
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Lipowej w Katowicach (DS-73/19).
Załączniki
DS-73-19
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Braci Wolnych" (DS-52/18).
26.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok (DS-75/19).
Załączniki
DS-75-19
27.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 (DS-76/19).
Załączniki
DS-76-19
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Katowicach (DS-79/19).
Załączniki
DS-79-19
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji (DS-62/19).
28.
Rozpatrzenie skarg:
a)
na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-70/19).
Załączniki
DS-70-19
b)
na działania Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Nr 2 w Katowicach (DS-71/19).
Załączniki
DS-71-19
29.
Interpelacje radnych i zapytania radnych.
31.
Zamknięcie sesji.