Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA GÓRNICZA
6 Posiedzenie w dniu 13 maja 2019, godz. 13:30, w sali 4,5 (parter) UM Katowice przy ul. Młyńskiej 4
BRM.0012.9.5.2019.KM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok.
1.
[DS-142/19] Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-142-19
2.
[DS-144/19] Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-144-19
3.
[DS-143/19] Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2018 rok.
Załączniki
DS-143-19
4.
[DS-145/19] Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 za 2018 rok.
Załączniki
DS-145-19
5.
[DS-146/19] Informacja Prezydenta miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku budżetowego 2018.
Załączniki
DS-146-19
6.
[DS-163/19] Uchwała Nr 4200/IV/59/2019 z dnia 8 kwietnia 2019r., IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Załączniki
DS-163-19
7.
[DS-141/19] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-141-19
8.
[DS-171/19] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-171-19
4.
Informacja Miejskiego Konserwatora Zabytków nt. stanu i perspektyw zachowania zabytków górniczych i przemysłowych w Katowicach.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
8.
Zakończenia posiedzenia.