Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ROZWOJU MIASTA
6 Posiedzenie w dniu 21 maja 2019, godz. 12:00, w sala 4.5 UMK ul. Młyńska 4
BRM.0012.8.5.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok.
1.
[DS-142/19] Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-142-19
2.
[DS-144/19] Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-144-19
3.
[DS-143/19] Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2018 rok.
Załączniki
DS-143-19
4.
[DS-145/19] Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 za 2018 rok.
Załączniki
DS-145-19
5.
[DS-146/19] Informacja Prezydenta miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku budżetowego 2018.
Załączniki
DS-146-19
6.
[DS-163/19] Uchwała Nr 4200/IV/59/2019 z dnia 8 kwietnia 2019r., IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Załączniki
DS-163-19
7.
[DS-141/19] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-141-19
8.
[DS-171/19] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-171-19
4.
Szczegółowa analiza sytuacji demograficznej Katowic.
Załączniki
demografiaUSC
5.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca aktualnej sytuacji na katowickim rynku pracy.
Załączniki
PS
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
[DS-118/19] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Katowice (po konsultacjach społecznych).
2.
[DS-192/19] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Chorzowskiej, Baildona i Ściegiennego w Katowicach – część zachodnia
3.
[DS-193/19] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Katowickiego Parku Leśnego
Załączniki
DS-193/19
7.
Sprawy bieżące.
1.
(prezentacja Brema Muchowiec Park Sp. z o.o.)
2.
Prezentacja rozwiązań projektu mpzp obszaru położonego w rejonie ul. G. Fitelberga w Katowicach.-dw. komisji.
3.
Pismo w sprawie zmian w procedurze przygotowywania projektu budżetu miasta w zakresie terminu składania propozycji do projektu budżetu przez Komisje Rady Miasta, Radnych oraz Rady Jednostek Pomocniczych. -dw. komisji.
4.
Informacja dotycząca zgłoszonych żądań wynikających z ograniczenia lub uniemożliwienia korzystania z nieruchomości w dotychczasowy sposób lub obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego oraz o wydanych decyzjach ustalających wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego, obejmującą okres od dnia 1 kwietnia 2018r. do 31 marca 2019r.-dw.komisji.
5.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski z poprzednich posiedzeń Komisji Rozwoju Miasta.-dw. komisji.
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenie posiedzenia.