Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
6 Posiedzenie w dniu 22 maja 2019, godz. 13:30, w sali 4.5 UM przy ul. Młyńskiej 4.
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-141-19
1.
Uchwała Nr 4200/IV/59/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Załączniki
DS-163-19
4.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-171-19
5.
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2018r."
Załączniki
DS-143-19
6.
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Katowice na lata 2018-2045, za 2018r.”
Załączniki
DS-145-19
7.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku budżetowego 2018.
Załączniki
Edyt DS-146-19
8.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice”, skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 16.04. do 30.04.2019 r.
9.
Opiniowanie innych projektów uchwał:
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2018 r. "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2017-2021” oraz "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice".
Załączniki
DS-191-19
2.
Projekt uchwały grupy Radnych Rady Miasta Katowice z dnia 25.04.2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Katowice w zakresie przeprowadzenia akcji "Katowice bez plastiku".
10.
Korespondencja i sprawy bieżące:
1.
Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice (BZE.0003.1.12.2019.PL z dnia 08.04.2019 r.) na pytania radnej Pani Beaty Bala z dnia 20.03.2019 r.
2.
Odpowiedź Prezydenta Miasta Katowice (OZ-K.1510.10.2019.ZM z dnia 15.03.2019 r.) na skargę Pani E O z dnia 21.02.2019 r.
3.
Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice (KŚ-III.ZD-00109/19 z dnia 24.04.2019 r.) na zapytanie Wiceprzewodniczącego Komisji Pana Patryka Białasa.
4.
Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice (KŚ-III.ZD-00105/19 z dnia 23.04.2019 r.) na zapytania Radnych Komisji Infrastruktury i Środowiska.
12.
Zakończenie posiedzenia.