Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
7 Posiedzenie w dniu 19 czerwca 2019, godz. 13:30, w sali 4.5 UM Katowice przy ul. Młyńskiej 4
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2018 roku „Strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020”.
Załączniki
DS-221-19
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice o realizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice oraz Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice.
5.
Propozycje wniosków Komisji Infrastruktury i Środowiska do projektu budżetu miasta Katowice na 2020 rok.
6.
Korespondencja i sprawy bieżące: Opiniowanie RAPORTU O STANIE MIASTA KATOWICE za 2018 rok, z udziałem Naczelników Wydziałów : Budynków i Dróg, Edukacji i Sportu, Kształtowania Środowiska, Kultury, Obsługi Inwestorów, Polityki Społecznej, Komunikacji Społecznej, Transportu, Promocji i Kierownika Biura Zarządzania Energią.
1.
Rozpatrzenie pisma Prezydenta Miasta Katowice z dnia 12.06.2019 r. (BD-II.7140.669.2019.MG).Powołanie Zespołu Radnych do przeprowadzenia kontroli projektu list osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony w 2019 r. oraz list osób opuszczających domy dziecka, rodziny zastępcze i in. placówki wychowawcze, oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony i najmu lokalu socjalnego.
2.
Odpowiedź Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej z dnia 31.05.2019 r. na postulat Komisji Infrastruktury i Środowiska z dnia 10.04.2019 r.
Załączniki
skanowanie0011
3.
Wniosek KSK z dnia 06.06.2019 r. o zabranie głosu na komisji.
Załączniki
skanowanie0012
4.
Odpowiedzi Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice na zapytania z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Środowiska w dniu 22.05.2019 r.
Załączniki
skanowanie0013
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.