Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
11 Posiedzenie w dniu 13 listopada 2019, godz. 13:30, w sali 4.5 UM przy ul. Młyńskiej 4
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta dot. realizacji projektu kompleksu 5 stawów w Szopienicach.
Załączniki
skanowanie0057
4.
Informacja Prezydenta Miasta dotycząca realizacji budowy centrów przesiadkowych.
Załączniki
skanowanie0055
5.
Korespondencja i sprawy bieżące:
1.
projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty będzie przedstawiany, omawiany i opiniowany na dodatkowym posiedzeniu w dniu 18.11.2019 r.
6.
projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2017-2021, skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 16.10.2019 r. do 30.10.2019 r. Zgodnie z pismem Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice (BD-IV.ZD-00997/19 z dnia 28.10.2019 r. projekt uchwały przeniesiony na komisję w dniu 04.12.2019 r.
7.
projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Zasad przeprowadzenia w mieście Katowice naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji i maksymalnego dochodu dla mieszkań budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat”, po konsultacjach społecznych.
8.
projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na utrzymanie cmentarzy komunalnych dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych w Katowicach na 2020 r.
Załączniki
DS-362-19
9.
Wolne wnioski.
10.
Zakończenie posiedzenia.