Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA BUDŻETU MIASTA
2 Posiedzenie w dniu 21 stycznia 2019, godz. 13:00, w sali 4,5 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4
BRM.0012.3.2.2019.AM
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu na 2019 rok.
4.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice.(Projekt skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w terminie od 08.01.2019 r. do 22.01.2019 r.).
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok.
Załączniki
DS-75-19
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045.
Załączniki
DS-76-19
5.
Sprawy bieżące.
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego w Katowicach.(Projekt skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w terminie od 16.01.2019 r. do 30.01.2019 r.).
2.
Odpowiedź na zapytanie Radnego P. Białasa z dn. 17.12.2018 r.
3.
Uchwała IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2019 rok Miasta Katowice - Nr 4200/IV/8/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku.
Załączniki
8_Katowice
4.
Uchwała IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Katowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - Nr 4200/IV/9/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku.
Załączniki
9_Katowice
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenia posiedzenia.