Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA REWIZYJNA
7 Posiedzenie w dniu 4 czerwca 2019, godz. 13:30, w sala 4.5, UMK ul. Młyńska 4
BRM.0012.1.6.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Wypracowanie opinii komisji dotyczącej wykonania budżetu i wniosku w sprawie absolutorium za 2018 rok dla Prezydenta Miasta Katowice.
1.
[DS-142/19] Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-142-19
2.
[DS-144/19] Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-144-19
3.
[DS-143/19] Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2018 rok.
Załączniki
DS-143-19
4.
[DS-145/19] Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 za 2018 rok.
Załączniki
DS-145-19
5.
[DS-146/19] Informacja Prezydenta miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku budżetowego 2018.
Załączniki
DS-146-19
6.
[DS-163/19] Uchwała Nr 4200/IV/59/2019 z dnia 8 kwietnia 2019r., IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Załączniki
DS-163-19
7.
Opinie Komisji branżowych Rady Miasta Katowice.
Załączniki
opinie
8.
[DS-204/19] Sprawozdanie finansowe miasta Katowice za 2018r., wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego miasta Katowice.
Załączniki
DS-204-19
9.
[DS-141/19] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-141-19
10.
[DS-171/19] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-171-19
11.
[DS-202/19] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-202-19
12.
Projekt opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Miasta Katowice za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego Miasta Katowice za 2018 rok.
13.
[DS-203/19] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-203-19
4.
Kontrola działalności Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy Dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach pod kątem działań edukacyjnych i profilaktyki.
Załączniki
NW
5.
Sprawy bieżące.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.