Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA BUDŻETU MIASTA
3 Posiedzenie w dniu 4 marca 2019, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4
BRM.0012.3.3.2019.AM
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2018 w zakresie sprzedaży i nabywania do zasobu Miasta.
Załączniki
CCI20190225_0003
4.
Informacja o realizacji w 2018 roku planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych( zał. 9 do uchwały budżetowej).
5.
Informacja n/t budżetu obywatelskiego na 2019 i realizacja BO za 2018 rok.
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego w Katowicach.
2.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 2 lokali użytkowych - garaży ich najemcy lub dzierżawcy wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie.
Załączniki
DS-80-19
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Katowice na rok 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Załączniki
CCI20190212
4.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice.
Załączniki
DS-94-19
5.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok.
Załączniki
DS-96-19
6.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045.
Załączniki
DS-97-19
7.
Sprawy bieżące.
1.
Odpowiedź na zapytanie Pana radnego P. Białasa z dn. 21.01.2019 roku.
Załączniki
CCI20190204_0001
2.
Odpowiedź na zapytanie Pani radnej M. Wieczorek z dn. 21.01.2019 roku.
Załączniki
CCI20190207
3.
Odpowiedź na zapytanie Pana radnego P. Białasa z dn. 21.01.2019 roku.
Załączniki
CCI20190215
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenia posiedzenia.