Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ORGANIZACYJNA
3 Posiedzenie w dniu 5 marca 2019, godz. 13:30, w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej nr 4, sala nr 4,5 (parter)
BRM.0012.2.2.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 22 stycznia 2019 r.
Załączniki
pr protokol 22 1
3.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał
1.
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 7 marca 2019 r.
Załączniki
porządek obrad
2.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Anny Walentynowicz"
3.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2016-2019 (wybory uzupełniające)
Załączniki
DS-86-19
4.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2016-2019 (wybory uzupełniające)
Załączniki
DS-87-19
5.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnego Rady Miasta Katowice na Wiceprzewodniczącego Komitetu Sterującego ds. wdrażania, monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta "Katowice 2030"
Załączniki
pr.u.
6.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania na kandydatów do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Katowicach
7.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu miasta Katowice
4.
Sprawy bieżące
5.
Zamknięcie posiedzenia