Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA EDUKACJI
5 Posiedzenie w dniu 3 kwietnia 2019, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 w Katowicach
BRM.0012.4.5.2019.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca przebiegu akcji „Zima w mieście” 2019.
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca rozwoju kształcenia dwujęzycznego w szkołach samorządowych, z uwzględnieniem reformy ustroju szkolnego
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przynawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.
6.
Sprawy bieżące.
1.
Odpowiedź na wniosek Komisji o rozważenie możliwości dofinasowania obchodów 30. rocznicy powstania Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich-Oddział Katowice.
Załączniki
CCF03042019
2.
Odpowiedź na wniosek Komisji o rozważenie możliwości utworzenia klasy przysposabiającej do pracy dla uczniów z autyzmem oraz niepełnosprawnych intelektualnie i z niepełnosprawnością sprzężoną w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 7 w Katowicach.
Załączniki
Odp. na wniosek
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.