Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA EDUKACJI
6 Posiedzenie w dniu 15 maja 2019, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 w Katowicach
BRM.0012.4.6.2019.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok.
1.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-142-19
2.
Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-144-19
3.
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2018 rok.
Załączniki
DS-143-19
4.
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 za 2018 rok.
Załączniki
DS-145-19
5.
Informacja Prezydenta miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku budżetowego 2018.
Załączniki
DS-146-19
6.
Uchwała Nr 4200/IV/59/2019 z dnia 8 kwietnia 2019r. IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Załączniki
DS-163-19
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-141-19
8.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-171-19
5.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca edukacji w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego w mieście.
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego w Katowicach ul. Józefa Lompy 17 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach ul. Henryka Sienkiewicza 74.
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 12 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Józefy Kantorówny w Katowicach ul. Wiosny Ludów 22 z Miejskim Przedszkolem Nr 56 w Katowicach ul. Wiosny Ludów 17 oraz Miejskim Przedszkolem Nr 65 w Katowicach ul. Ciesielska 1.
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach z połączenia V Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Katowicach ul. Generała Zygmunta Waltera Jankego 65 i Szkoły Podstawowej Nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach ul. Spółdzielczości 21.
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach ul. Gallusa 5 z Miejskim Przedszkolem Nr 12 w Katowicach ul. Ligocka 3.
5.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 13 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach ul. Przyjazna 7a z Miejskim Przedszkolem Nr 61 w Katowicach ul. Karliczka 18 oraz Miejskim Przedszkolem Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach ul. Adama 33.
6.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach ul. Bolesława Chrobrego 4.
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach ul. Bolesława Chrobrego 4.
8.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 3 w Katowicach z połączenia IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach ul. Bolesława Chrobrego 4 i Szkoły Podstawowej Nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalnej w Katowicach ul. Bolesława Chrobrego 4.
9.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie włączenia Miejskiego Przedszkola Nr 38 w Katowicach ul. Gen. J. Hallera 72 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Katowicach ul. Grzegorzka 4.
10.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Stanisława Staszica w Katowicach ul. Hetmańska 8 z Miejskim Przedszkolem Nr 88 w Katowicach ul. Grzyśki 2.
11.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jerzego Ziętka w Katowicach ul. Graniczna 46 z Miejskim Przedszkolem Nr 87 im. Juliana Tuwima w Katowicach ul. Graniczna 44.
12.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 29 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Katowicach ul. Kazimierza Lepszego 2 z Miejskim Przedszkolem Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach ul. Koraszewskiego 6.
13.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 38 im. Józefa Nowary w Katowicach ul. Jana Wantuły 11 z Miejskim Przedszkolem Nr 42 w Katowicach ul. T. Boya-Żeleńskiego 30.
14.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, a także zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.
Załączniki
DS-186-19
15.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Katowicach.
Załączniki
DS-187-19
7.
Sprawy bieżące.
1.
Odpowiedź na pismo dotyczące dziko żyjących kotów na tyłach Szkoły Podstawowej nr 27 w Katowicach.
2.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/108/19 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Katowicach.
3.
Odpowiedzi na wnioski Komisji z dnia 03.04.2019 r.
Załączniki
WMK- odpowiedź
9.
Zakończenia posiedzenia.