Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA EDUKACJI
9 Posiedzenie w dniu 4 września 2019, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 w Katowicach
BRM.0012.4.9.2019.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca stanu przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca edukacji dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju uczęszczających do katowickich samorządowych jednostek oświatowych.
5.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca przygotowania szkół i innych placówek kulturalno-oświatowych w zakresie dostępu do nich dzieci i młodzieży z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, a także zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Katowicach w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Katowicach.
Załączniki
DS-277-19
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach.
Załączniki
DS-278-19
5.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach.
Załączniki
DS-279-19
6.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach.
Załączniki
DS-280-19
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Katowicach w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Katowicach.
Załączniki
DS-281-19
8.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Katowicach w czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Katowicach.
Załączniki
DS-282-19
9.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach w czteroletnie VII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach.
Załączniki
DS-283-19
10.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Katowicach w czteroletnie VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Katowicach.
Załączniki
DS-284-19
11.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach w czteroletnie IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach.
Załączniki
DS-285-19
12.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Akademickiego X Liceum Ogólnokształcącego im. I. J. Paderewskiego w Katowicach w czteroletnie Akademickie X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego w Katowicach.
Załączniki
DS-286-19
13.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XI Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach w czteroletnie XI Liceum Ogólnokształcące w Katowicach.
Załączniki
DS-287-19
14.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XIV Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. Henryka Sucharskiego w Katowicach w czteroletnie XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr. Henryka Sucharskiego w Katowicach.
Załączniki
DS-288-19
15.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XV Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Katowicach w czteroletnie XV Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Katowicach.
Załączniki
DS-289-19
16.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach w czteroletnie XVI Liceum Ogólnokształcące im. Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach.
Załączniki
DS-290-19
17.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach w czteroletnie XVIII Liceum Ogólnokształcące w Katowicach.
Załączniki
DS-291-19
18.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XIX Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Katowicach w czteroletnie XIX Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Katowicach.
Załączniki
DS-292-19
19.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XX Liceum Ogólnokształcącego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach w czteroletnie XX Liceum Ogólnokształcące dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.
Załączniki
DS-293-19
20.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Krystyny Bochenek w Katowicach w czteroletnie XXI Liceum Ogólnokształcące im. Krystyny Bochenek w Katowicach.
Załączniki
DS-294-19
21.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Katowicach.
Załączniki
DS-295-19
22.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Katowicach.
Załączniki
DS-296-19
23.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 3 w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 3 w Katowicach.
Załączniki
DS-297-19
24.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 4 im. Powstańców Śląskich w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 4 im. Powstańców Śląskich w Katowicach.
Załączniki
DS-298-19
25.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 5 w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 5 w Katowicach.
Załączniki
DS-299-19
26.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 7 w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 7 w Katowicach.
Załączniki
DS-300-19
27.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Katowicach.
Załączniki
DS-301-19
28.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 10 w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 10 w Katowicach.
Załączniki
DS-302-19
29.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 12 w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 12 w Katowicach.
Załączniki
DS-303-19
30.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 13 w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 13 w Katowicach.
Załączniki
DS-304-19
31.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 14 w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 14 w Katowicach.
Załączniki
DS-305-19
32.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 15 im. Tomasza Klenczara w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 15 im. im. Tomasza Klenczara w Katowicach.
Załączniki
DS-306-19
33.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 16 w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 16 w Katowicach.
Załączniki
DS-307-19
34.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 17 w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 17 w Katowicach.
Załączniki
DS-308-19
35.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 18 w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 18 w Katowicach.
Załączniki
DS-309-19
36.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 20 z Oddziałami Specjalnymi dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 20 z Oddziałami Specjalnymi dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.
Załączniki
DS-310-19
7.
Sprawy bieżące.
1.
Wniosek dotyczący skierowania do kształcenia specjalnego z dnia 15.07.2019 r. wraz z odpowiedzią.
2.
Wniosek dotyczący skierowania do kształcenia specjalnego z dnia 24.07.2019 r. wraz z odpowiedzią.
3.
Odpowiedź na wniosek dotyczący skierowania do kształcenia specjalnego z dnia 09.07.2019 r.
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenia posiedzenia.