Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA EDUKACJI
11 Posiedzenie w dniu 6 listopada 2019, godz. 11:30, w siedzibie Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka, ul. Roździeńska 25 Katowice. Wyjazd sprzed budynku Urzędu Miasta Katowice godz. 11:00.
BRM.0012.4.11.2019.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca stanu i kierunków rozwoju szkolnictwa zawodowego w szkołach samorządowych z uwzględnieniem reformy ustroju szkolnego i programów / projektów miejskich związanych ze szkolnictwem zawodowym – branżowym i technicznym.
Załączniki
CCF31102019
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca funkcjonowania systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych w katowickich szkołach.
Załączniki
CCF31102019_0001
5.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca doradztwa zawodowego realizowanego w katowickich przedszkolach i szkołach.
Załączniki
CCF31102019_0002
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2018/2019, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego oraz o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty w szkołach i placówkach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego”.
Załączniki
DS-368-19
7.
Sprawy bieżące.
1.
Odpowiedź na zapytanie Pani radnej Barbary Mańdok z 04.09.2019 r.
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenia posiedzenia.