Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA EDUKACJI
12 Posiedzenie w dniu 27 listopada 2019, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 w Katowicach
BRM.0012.4.12.2019.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Opiniowanie projektu budżetu miasta Katowice na 2020 rok.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2020 - 2045.
Załączniki
DS-387-19DS-389-19
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2020 rok.
Załączniki
DS-388-19DS-390-19
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2020 rok”.
Załączniki
DS-394-19DS-405-19
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca edukacji globalnej w katowickich placówkach oświatowych.
Załączniki
Edukacja globalna
5.
Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji na 2020 rok.
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.
7.
Sprawy bieżące.
1.
Odpowiedź na zapytanie dotyczące ilości uczniów realizujących obowiązek nauki poza Katowicami.
2.
Odpowiedź na zapytanie dotyczące liczby uczniów uczęszczających do katowickich szkół a zamieszkałych poza Katowicami.
3.
Odpowiedź na zapytanie dotyczące liczby uczniów uczęszczających do katowickich szkół niepromowanych do klasy programowo wyższej.
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenia posiedzenia.