Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA TRANSPORTU
6 Posiedzenie w dniu 23 maja 2019, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 w Katowicach
BRM.0012.10.6.2019.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok.
1.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-142-19
2.
Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-144-19
3.
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2018 rok.
Załączniki
DS-143-19
4.
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 za 2018 rok.
Załączniki
DS-145-19
5.
Informacja Prezydenta miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku budżetowego 2018.
Załączniki
DS-146-19
6.
Uchwała Nr 4200/IV/59/2019 z dnia 8 kwietnia 2019r. IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Załączniki
DS-163-19
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-141-19
8.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-171-19
4.
Rozwój infrastruktury kolejowej. Współpraca z PKP, Kolejami Śląskimi, Metropolią GZM.
5.
Strefa płatnego parkowania. Walka z nielegalnym parkowaniem.
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
7.
Sprawy bieżące.
1.
Uzupełnienie odpowiedzi na zapytanie radnego Krzysztofa Krausa z posiedzenia Komisji w dniu 21.03.2019 r.
Załączniki
odp. K. Kraus
2.
Pismo dotyczące zmiany przebiegu trasy linii autobusowej nr 1.
9.
Zakończenia posiedzenia.