Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA BUDŻETU MIASTA
4 Posiedzenie w dniu 25 marca 2019, godz. 13:00, w sali 4-5, UM Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.3.4.2019.AM
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta o realizacji wniosków do budżetu 2019 zgłoszonych przez Radnych, Komisje Rady Miasta i Rady Jednostek Pomocniczych.
4.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.( Projekt skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w tybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie od 5.03.2019 r. do 19.03.2019 r.)
2.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2019 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Załączniki
DS-119-19
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2018 r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania odnawialnych źródeł energii oraz usuwania wyrobów zawierajacych azbest (w budynkach/ lokalach mieszkalnych).
Załączniki
DS-121-19
4.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od J.B-D. i R.D. z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej.
Załączniki
DS-133-19
5.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od K.M. i P.M. z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Zamułkowej.
Załączniki
DS-134-19
6.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2019 rok.
Załączniki
DS-128-19
7.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045.
Załączniki
DS-129-19
8.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok.
Załączniki
DS-130-19
9.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045.
Załączniki
DS-131-19
5.
Sprawy bieżące.
1.
Odpowiedź na zapytanie Pana radnego P. Białasa z dn. 4.03.2019 roku.
2.
Odpowiedź na zapytanie Pana radnego A. Lejman - Gąski z dn. 4.03.2019 roku.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenia posiedzenia.