Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA BUDŻETU MIASTA
5 Posiedzenie w dniu 15 kwietnia 2019, godz. 13:00, w sali 4-5, UM Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.3.5.2019.AM
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja o stanie mienia komunalnego dotycząca roku 2018.
4.
Informacja o wynikach kontroli dotyczących finansów Miasta przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli i organów zewnętrznych w 2018 roku.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły. (Projekt skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie od 29.03.2019r. do 12.04.2019r.)
2.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od M. M., J. M. i M.M. z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego.
Załączniki
DS-159-19
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok.
Załączniki
DS-161-19
4.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045.
Załączniki
DS-162-19
6.
Sprawy bieżące.
1.
Odpowiedź na zapytanie Pana radnego P. Białasa z dn. 25.03.2019r.
Załączniki
BBTB Sinfo budżet
2.
Uchwała nr 4200/IV/59/2019 z dn. 8.04.2019r. IV Składu Orzekajacego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłozonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.