Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA BUDŻETU MIASTA
6 Posiedzenie w dniu 27 maja 2019, godz. 13:00, w sali 4-5, UM Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.3.6.2019.AM
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok.
1.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-142-19
2.
Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-144-19
3.
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 za 2018 rok.
Załączniki
DS-145-19
4.
Uchwała Nr 4200/IV/59/2019 z dnia 8 kwietnia 2019r. IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Załączniki
DS-163-19
5.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-141-19
6.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-171-19
4.
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2018 rok.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródło ciepła.
Załączniki
DS-160-19Opinia
2.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr położonego w budynku przy ul. Piastów w Katowicach.
Załączniki
DS-196-19
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr położonego w budynku przy ul. Nowowiejskiego w Katowicach.
Załączniki
DS-197-19
4.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok.
Załączniki
DS-194-19
5.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045.
Załączniki
DS-195-19
6.
Sprawy bieżące.
8.
Zakończenia posiedzenia.