Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA BUDŻETU MIASTA
7 Posiedzenie w dniu 24 czerwca 2019, godz. 13:00, w sali 4-5, UM Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.3.7.2019.AM
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja z wykonania budżetu Miasta Katowice za I kwartał 2019r.
4.
Polityka podatkowa miasta, analiza wpływów i windykacja podatków i opłat lokalnych za 2018 rok.
5.
Propozycje Komisji Budżetu Miasta do projektu budżetu miasta Katowice na 2020 rok.
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice.
a)
Pismo dotyczące skierowania projektu uchwały na platformę konsultacji społecznych.
Załączniki
CCI10062019
2.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Warszawskiej _ / _.
Załączniki
DS-220-19
3.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Kościuszki ____ oraz obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego przy ul. Rysia ___ w Katowicach.
Załączniki
DS-225-19
4.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec I__ W____ z tytułu zaległości za uprzednio zajmowany lokal użytkowy położony w Katowicach przy ul. Chorzowskiej __.
Załączniki
DS-226-19
5.
Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego na rzecz jego dzierżawcy wraz ze sprzedażą gruntu.
Załączniki
DS-227-19
6.
Projekt uchwały w sprawie przyznania najemcom nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz innym budynkiem użytkowym pierwszeństwa w nabyciu budynków wraz ze sprzedażą gruntu.
Załączniki
DS-228-19
7.
Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 6 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie.
Załączniki
DS-229-19
8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr _ położonego w budynku przy ul. Zielonogórskiej _ w Katowicach.
Załączniki
DS-230-19
9.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żadania zwrotu części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr _ położonego w budynku przy ul. Franciszkańskiej _ w Katowicach.
Załączniki
DS-231-19
10.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok.
Załączniki
DS-223-19
11.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045.
Załączniki
DS-224-19
7.
Sprawy bieżące.
1.
Raport o stanie miasta Katowice za rok 2018.
Załączniki
DS-205-19
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenia posiedzenia.