Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA BUDŻETU MIASTA
10 Posiedzenie w dniu 21 października 2019, godz. 13:00, w sali 4-5, UM Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.3.10.2019.AM
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice za I półrocze 2019 roku.
1.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2019 roku.
Załączniki
DS-269-19
2.
Informacja uzupełniająca do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2019 roku.
Załączniki
DS-272-19
3.
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 za I półrocze 2019 roku.
Załączniki
DS-270-19
4.
Informacje z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2019 roku.
Załączniki
DS-271-19
5.
Uchwała Nr 4200/IV/132/2019 z dnia 10 września 2019 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
Załączniki
CCI30092019_0001
6.
Sprawozdanie z Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice za I Półrocze 2019 roku
Załączniki
DS-328-19
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2019 roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 za I półrocze 2019 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2019 roku”.
Załączniki
DS-268-19
4.
Sprawozdanie z działalności spółek prawa handlowego z dominującym udziałem Miasta Katowice za rok 2018.
Załączniki
Sprawozdanie pkt 4
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2019 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Załączniki
DS-343-19
2.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice.
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej --/--.
Załączniki
DS-338-19
4.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej --/-.
Załączniki
DS-339-19
5.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej --/--
Załączniki
DS-350-19
6.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Warszawskiej /
Załączniki
DS-351-19
7.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Zabrskiej /
Załączniki
DS-356-19
8.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej / .
Załączniki
DS-357-19
9.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 obowiązujących na terenie miasta Katowice.
Załączniki
DS-340-19
10.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 obowiązujących na terenie miasta Katowice.
Załączniki
DS-341-19
11.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok.
Załączniki
DS-354-19
12.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045
Załączniki
DS-355-19
6.
Sprawy bieżące.
1.
Pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 10.09.2019r.
Załączniki
CCI04102019
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.