Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA BUDŻETU MIASTA
11 Posiedzenie w dniu 18 listopada 2019, godz. 13:00, w sali 4-5, UM Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.3.11.2019.AM
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja z wykonania budżetu miasta Katowice za trzy kwartały 2019 r.
4.
Przedstawienie projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 rok.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na utrzymanie cmentarzy komunalnych dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych w Katowicach na 2020r.
Załączniki
DS-362-19
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia Miastu Ruda Śląska pomocy finansowej na zakup pomieszczeń garażowych wraz z działką dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ruda Śląska.
Załączniki
DS-393-19
4.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia warunków i wysokości bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Miasta Katowice, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym.
Załączniki
DS-381-19
5.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 8 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie.
Załączniki
DS-382-19
6.
Projekt uchwały Rady MIasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Warszawskiej --/--.
Załączniki
DS-378-19
7.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Marcina /.
Załączniki
DS-379-19
8.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Zarębskiego --/-.
Załączniki
DS-383-19
9.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu zaległości za uprzednio zajmowany lokal użytkowy położony w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte --- oraz obecnie zajmowany lokal mieszkalny przy ul. Le Ronda ---- w Katowicach.
Załączniki
DS-392-19
10.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Katowice.
Załączniki
DS-377-19
11.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok.
Załączniki
DS-385-19
12.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045.
Załączniki
DS-386-19
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.