Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA BUDŻETU MIASTA
12 Posiedzenie w dniu 10 grudnia 2019, godz. 13:00, w sali 4-5, UM Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.3.12.2019.AM
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Opiniowanie projektu budżetu miasta Katowice na 2020 rok.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2020 - 2045.
Załączniki
DS-387-19DS-389-19
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2020 rok. WRAZ Z AUTOPOPRAWKĄ
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2020 rok.
Załączniki
DS-394-19DS-405-19
4.
Uchwały IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dn. 4.12.2019r.
5.
Opinie stałych Komisji Rady Miasta Katowice do projektu budżetu Miasta Katowice na 2020 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2045.
6.
Opinia Komisji Budżetu Miasta Rady Miasta Katowice do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2020 -2045 oraz do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Katowice na 2020 rok.
4.
Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu na 2020 rok.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe dochodów na wydzielonym rachunku.
Załączniki
DS-413-19
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym (w ramach kontraktu na kwotę 165 mln zł).
Załączniki
DS-414-19
5.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym (w ramach kontraktu na kwotę 235 mln zł).
Załączniki
DS-415-19
6.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy.
Załączniki
DS-416-19
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap IV: 2020 rok"
Załączniki
DS-417-19
8.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap IV: 2020 rok"
Załączniki
DS-418-19
9.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap III: 2019 rok"
Załączniki
DS-419-19
10.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie.
Załączniki
projekt uchwały
11.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tyt korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Mikołowskiej _/_.
12.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tyt korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Dębowej _/_.
13.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok.
Załączniki
budżet
14.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045.
Załączniki
WPF
6.
Sprawy bieżące.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.