Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA KULTURY, PROMOCJI I SPORTU
6 Posiedzenie w dniu 20 maja 2019, godz. 13:00, w sala 4-5, UM Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.5.6.2019.AM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
4.
Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok.
1.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-142-19
2.
Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-144-19
3.
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2018 rok.
Załączniki
DS-143-19
4.
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 za 2018 rok.
Załączniki
DS-145-19
5.
Informacja Prezydenta miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku budżetowego 2018.
Załączniki
DS-146-19-1
6.
Uchwała Nr 4200/IV/59/2019 z dnia 8 kwietnia 2019r. IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Załączniki
DS-163-19
7.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-141-19
8.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-171-19
5.
Turystyka Biznesowa – realizacja uchwały RM. Wydarzenia, goście, plany przyszłościowe.
6.
Spodek i MCK – działalność, wydarzenia, plany przyszłościowe.
7.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. (Projekt skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie od 26.04.2019 r. do 10.05.2019 r.)
8.
Sprawy bieżące.
1.
Odpowiedź na wniosek Komisji Kultury, Promocji i Sportu z dnia 08.04.2019r.
Załączniki
CCI20190423
10.
Zakończenia posiedzenia.