Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta
V Sesja w dniu 7 marca 2019, godz. 11:00, w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta Katowice.
5.
Zmiany w porządku obrad.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja z pracy Rady Seniorów za 2018r.
8.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Anny Walentynowicz" (DS-81/19).
Załączniki
DS-81-19
10.
Wybory ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2016-2019 ( wybory uzupełniające).
a)
Opinia Zespołu powołanego dla zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2016-2019 ( wybory uzupełniające).
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2016-2019 ( wybory uzupełniające) (DS-86/19).
Załączniki
DS-86-19
c)
Tajne wybory ławnika przeprowadzone przez Komisję Skrutacyjną.
d)
Odczytanie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2016-2019 ( wybory uzupełniające) (DS-87/19).
Załączniki
DS-87-19
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 2 lokali użytkowych - garaży ich najemcy lub dzierżawcy wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie (DS-80/19).
Załączniki
DS-80-19
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 (DS-82/19).
Załączniki
DS-82-19
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Katowice (DS-67/19).
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnego Rady Miasta Katowice na Wiceprzewodniczącego Komitetu Sterującego ds. wdrażania, monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta „Katowice 2030” (DS-83/19).
Załączniki
DS-83-19
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Katowice w 2018 roku (DS-84/19).
Załączniki
DS-84-19
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice (DS-66/19).
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice za 2018 r. (DS-90/19).
Załączniki
DS-90-19
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 63 w Katowicach (DS-91/19).
Załączniki
DS-91-19
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków ( DS-93/19).
Załączniki
DS-93-19
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego w Katowicach (DS-74/19).
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (DS-77/19).
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice (DS-94/19).
Załączniki
DS-94-19
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania na kandydatów do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Katowicach (DS-95/19).
Załączniki
DS-95-19
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok (DS-96/19).
Załączniki
DS-96-19
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 (DS-97/19).
Załączniki
DS-97-19
26.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu miasta Katowice (DS-100/19).
Załączniki
DS-100-19
27.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyspieszenia działań związanych z poprawą jakości powietrza w latach 2019-2023 (DS-78/19).
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2019 (DS-102/19).
Załączniki
DS-102-19
28.
Interpelacje radnych i zapytania radnych.
29.
Komunikaty i wolne wnioski.
30.
Zamknięcie sesji.