Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta
VI Sesja w dniu 28 marca 2019, godz. 11:00, w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta Katowice.
5.
Zmiany w porządku obrad.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
8.
Informacja Prezydenta dot. "Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice za rok 2016" (DS-135/19).
Załączniki
DS-135-19
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 1 Śródmieście (DS-88/19).
Załączniki
DS-88-19
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 4 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec (DS-89/19).
Załączniki
DS-89-19
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2018 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (DS-98/19).
Załączniki
DS-98-19
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020” za 2018 rok (DS-99/19).
Załączniki
DS-99-19
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Katowice na lata 2017-2020” za 2018 rok (DS-104/19).
Załączniki
DS-104-19
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach za 2018 rok (DS-105/19).
Załączniki
DS-105-19
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018 - 2020" za 2018 rok (DS-106/19).
Załączniki
DS-106-19
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy” za 2018 rok (DS-107/19).
Załączniki
DS-107-19
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z realizacji „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020” w 2018 roku (DS-108/19).
Załączniki
DS-108-19
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2018 roku (DS-109/19).
Załączniki
DS-109-19
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r (DS-110/19).
Załączniki
DS-110-19
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ułańskiej w Katowicach (DS-112/19).
Załączniki
DS-112-19
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenów górniczych Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK „Wujek” i KWK „Katowice-Kleofas” obejmującego obszar położony w rejonie autostrady A4 i ulicy Upadowej w Katowicach (DS-113/19).
Załączniki
DS-113-19
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach w rejonie ulic Rolnej i Kłodnickiej z wyłączeniem części zachodniej przy linii kolejowej (DS-114/19).
Załączniki
DS-114-19
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice" – II edycja (DS-115/19).
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017- 2021 - Katowice bez barier” (DS-116/19).
Załączniki
DS-116-19
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020” za 2018 rok (DS-117/19).
Załączniki
DS-117-19
26.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2019 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-119/19).
Załączniki
DS-119-19
27.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice w 2019 roku (DS-120/19).
Załączniki
DS-120-19
28.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2018r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania odnawialnych źródeł energii oraz usuwania wyrobów zawierających azbest (w budynkach/lokalach mieszkalnych) (DS-121/19).
Załączniki
DS-121-19
29.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Katowicach (DS-125/19).
30.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Miasta „Katowice 2030" (DS-126/19).
Załączniki
DS-126-19
31.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2019 rok (DS-128/19).
Załączniki
DS-128-19
32.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 (DS-129/19).
Załączniki
DS-129-19
33.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok (DS-130/19).
Załączniki
DS-130-19
34.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 (DS-131/19).
Załączniki
DS-131-19
35.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Chorzowskiej, Baildona i Ściegiennego w Katowicach – część wschodnia (DS-132/19).
Załączniki
DS-132-19
36.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od J_____ B_________-D___ i R_____ D___ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej --/--(DS-133/19).
Załączniki
DS-133-19
37.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od K_______ M____ i P____ M____ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Zamułkowej -/-(DS-134/19).
Załączniki
DS-134-19
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od I T i K T z tytułu użytkowania oraz opróżnienia z rzeczy uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Rybnickiej (DS-136/19).
Załączniki
DS-136-19
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od K N z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Chopina (DS-137/19).
Załączniki
DS-137-19
38.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków dla Prezydenta Miasta Katowice w sprawie wszczęcia działań na rzecz stworzenia kampanii informacyjno-społecznej na rzecz budowania świadomości co do możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinie (DS-92/19).
39.
Rozpatrzenie skarg:
a)
na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-123/19).
Załączniki
DS-123-19
b)
na działania Prezesa Zarządu Spółki Katowickie Wodociągi S.A.(DS-124/19).
Załączniki
DS-124-19
40.
Interpelacje radnych i zapytania radnych.
41.
Komunikaty i wolne wnioski.
42.
Zamknięcie sesji.