Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta
VII Sesja w dniu 25 kwietnia 2019, godz. 11:00, w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta Katowice.
5.
Zmiany w porządku obrad.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
8.
Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.
9.
Informacja na temat "Rola i funkcje lasów - trwale zrównoważona gospodarka leśna Nadleśnictwa Katowice".
10.
Sprawozdanie z działalności i wyników pracy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach w 2018 r.
11.
Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Katowice w 2018 roku (DS-138/19)
Załączniki
DS-138-19
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu „Nas Troje i więcej” za 2018 rok (DS-140/19).
Załączniki
DS-140-19
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok” (DS-149/19).
Załączniki
DS-149-19
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Alei Korfantego w Katowicach (DS-150/19).
Załączniki
DS-150-19
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże (DS-151/19).
Załączniki
DS-151-19
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 12 Koszutka (DS-152/19).
Załączniki
DS-152-19
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała (DS-153/19).
Załączniki
DS-153-19
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec (DS-154/19).
Załączniki
DS-154-19
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji (DS-155/19).
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia miasta Katowice do inicjatywy "Porozumienie Burmistrzów na rzecz klimatu i energii” (DS-156/19).
Załączniki
DS-156-19
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej BUDYNEK MIESZKALNY Z FUNKCJĄ HANDLOWO – USŁUGOWĄ przy ul. Janusza Korczaka 43 w Katowicach (DS-157/19) wraz z autopoprawką.
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od M M, J M i M M z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego (DS-159/19).
Załączniki
DS-159-19
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok (DS-161/19).
Załączniki
DS-161-19
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 (DS-162/19).
Załączniki
DS-162-19
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok (DS-164/19).
Załączniki
DS-164-19
26.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (DS-103/19).
27.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego w Katowicach (DS-147/19).
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od D_M_,K_M_ i D_ B_ z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego (DS-167/19).
Załączniki
DS-167-19
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od B_N_, J_N_, D_N_ oraz N_N_ z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego (DS-168/19).
Załączniki
DS-168-19
28.
Rozpatrzenie projektu apelu w sprawie ograniczenia niskiej emisji na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (DS-166/19).
29.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Katowice dotyczących wykorzystania oczyszczaczy powietrza w celu poprawy jakości powietrza w katowickich placówkach samorządowo-oświatowych (DS-111/19).
30.
Interpelacje radnych i zapytania radnych.
31.
Komunikaty i wolne wnioski.
32.
Zamknięcie sesji.