Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta
VIII Sesja w dniu 30 maja 2019, godz. 11:00, w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta Katowice.
5.
Zmiany w porządku obrad.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
8.
Przedstawienie raportu z konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu Jednostki Pomocniczej Nr 1 Śródmieście (DS-198/19).
Załączniki
DS-198-19
9.
Przedstawienie raportu z konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu Jednostki Pomocniczej Nr 4 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec (DS-199/19).
Załączniki
DS-199-19
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami Jednostki Pomocniczej nr 4 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec w sprawie projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 4 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec (DS-200/19).
Załączniki
DS-200-19
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Katowice (DS-118/19).
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXI/613/16 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2016 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice (DS-139/19)
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień, działającej w strukturze Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach (DS-158/19)
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, a także zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze (DS-186/19).
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Katowicach (DS-187/19).
Załączniki
DS-187-19
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2018 rok (DS-190/19).
Załączniki
DS-190-19
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice" (DS-165/19).
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (DS-170/19).
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2018 r. „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2017-2021” oraz "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice" (DS-191/19).
Załączniki
DS-191-19
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Chorzowskiej, Baildona i Ściegiennego w Katowicach – część zachodnia (DS-192/19).
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Katowickiego Parku Leśnego (DS-193/19).
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły (DS-148/19).
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok (DS-194/19).
Załączniki
DS-194-19
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 (DS-195/19).
Załączniki
DS-195-19
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr położonego w budynku przy ul. Piastów w Katowicach (DS-196/19).
Załączniki
DS-196-19
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr położonego w budynku przy ul. Nowowiejskiego w Katowicach (DS-197/19).
Załączniki
DS-197-19
26.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego w Katowicach ul. Józefa Lompy 17 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach ul. Henryka Sienkiewicza 74 (DS-173/19).
27.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 12 w Katowicach, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Józefy Kantorówny w Katowicach ul. Wiosny Ludów 22, Miejskie Przedszkole Nr 56 w Katowicach ul. Wiosny Ludów 17 oraz Miejskie Przedszkole Nr 65 w Katowicach ul. Ciesielska 1 (DS-174/19).
28.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach, w skład którego wchodzą V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Katowicach ul. Generała Zygmunta Waltera Jankego 65 i Szkoła Podstawowa Nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach ul. Spółdzielczości 21 (DS-175/19).
29.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Katowicach, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach ul. Gallusa 5 i Miejskie Przedszkole Nr 12 w Katowicach ul. Ligocka 3 (DS-176/19).
30.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 13 w Katowicach, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach ul. Przyjazna 7a, Miejskie Przedszkole Nr 61 w Katowicach ul. Karliczka 18 oraz Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach ul. Adama 33 (DS-177/19).
31.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 3 w Katowicach, w skład którego wchodzą IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach ul. Bolesława Chrobrego 4 i Szkoła Podstawowa Nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalna w Katowicach ul. Bolesława Chrobrego 4 (DS-180/19).
32.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Miejskiego Przedszkola Nr 38 w Katowicach ul. Gen. J. Hallera 72 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Katowicach ul. Grzegorzka 4 (DS-181/19).
33.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Katowicach, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Stanisława Staszica w Katowicach ul. Hetmańska 8 i Miejskie Przedszkole Nr 88 w Katowicach ul. Grzyśki 2 (DS-182/19).
34.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 w Katowicach, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jerzego Ziętka w Katowicach ul. Graniczna 46 i Miejskie Przedszkole Nr 87 im. Juliana Tuwima w Katowicach ul. Graniczna 44 (DS-183/19).
35.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10 w Katowicach, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Katowicach ul. Kazimierza Lepszego 2 i Miejskie Przedszkole Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach ul. Koraszewskiego 6 (DS-184/19).
36.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11 w Katowicach, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Józefa Nowary w Katowicach ul. Jana Wantuły 11 i Miejskie Przedszkole Nr 42 w Katowicach ul. T. Boya-Żeleńskiego 30 (DS-185/19).
37.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Krzysztofa Śnioszka dotyczącej wprowadzenia zmian w nazewnictwie jednostek pomocniczych miasta Katowice (DS-188/19).
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Starowiejskiej _/_ (DS-201/19).
Załączniki
DS-201-19
38.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. przyspieszenia działań związanych z poprawą jakości powietrza w latach 2019-2023 (DS-122/19).
39.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródło ciepła (DS-160/19).
40.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Katowice w zakresie przeprowadzenia akcji "Katowice bez plastiku" (DS-169/19).
41.
Interpelacje radnych i zapytania radnych.
42.
Komunikaty i wolne wnioski.
43.
Zamknięcie sesji.