Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta
IX Sesja w dniu 27 czerwca 2019, godz. 11:00, w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta Katowice.
5.
Zmiany w porządku obrad.
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miasta Katowice Pani Beaty Białowąs (DS-235/19).
Załączniki
DS-235-19
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
8.
Rozpatrzenie raportu o stanie miasta Katowice za 2018r.
a)
Przedstawienie raportu ( DS-205/19).
Załączniki
DS-205-19
b)
Debata nad raportem.
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice wotum zaufania(DS-206/19).
Załączniki
DS-206-19
9.
Rozpatrzenie:
a)
sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018rok (DS-142/19) wraz z informacją uzupełniającą do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok (DS-144/19).
Załączniki
DS-142-19DS-144-19
b)
informacji Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotyczącej roku budżetowego 2018 (DS-146/19).
Załączniki
DS-146-19
c)
sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 za 2018 rok ( DS-145/19).
Załączniki
DS-145-19
d)
sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2018 rok (DS-143/19).
Załączniki
DS-143-19
e)
sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego miasta Katowice (DS-204/19).
Załączniki
DS-204-19
f)
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (DS-163/19).
Załączniki
DS-163-19
10.
Debata absolutoryjna.
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2018 rok (DS-171/19).
Załączniki
DS-171-19
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok (DS-141/19).
Załączniki
DS-141-19
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2018 rok (DS-202/19).
Załączniki
DS-202-19
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok (DS-203/19).
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego (DS-207/19).
Załączniki
DS-207-19
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej nr 1 Śródmieście (DS-211/19).
Załączniki
DS-211-19
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej nr 4 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec (DS-212/19).
Załączniki
DS-212-19
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad i trybu inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom miasta Katowice (DS-208/19).
Załączniki
DS-208-19
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądów Rejonowych w Katowicach na kadencję 2020-2023 (DS-209/19).
Załączniki
DS-209-19
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądów Rejonowych w Katowicach na kadencję 2020-2023 (DS-210/19).
Załączniki
DS-210-19
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2018 r. „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 Katowice bez barier” (DS-213/19).
Załączniki
DS-213-19
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu „Katowicki Senior w Mieście” na lata 2016 – 2021 za 2018 rok (DS-217/19).
Załączniki
DS-217-19
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Giszowiec I Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK „Murcki-Staszic” obejmującego obszar położony w rejonie ulic Pszczyńskiej i Górniczego Stanu w Katowicach (DS-218/19).
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Przy Dworcu" (DS-189/19).
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice (DS-172/19).
26.
Rozpatrzenie petycji:
a)
dotyczącej nieodpłatnego usuwania skutków zdarzeń drogowych (DS-214/19).
Załączniki
DS-214-19
b)
dotyczącej przekazania Radom Dzielnic i Radom Osiedli środków finansowych z budżetu miasta Katowice (DS-215/19).
Załączniki
DS-215-19
27.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Warszawskiej _/_ (DS-220/19).
Załączniki
DS-220-19
28.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020" za 2018 rok (DS-221/19).
Załączniki
DS-221-19
29.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania trzech radnych Rady Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla nauczycieli wychowujących młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze (DS-222/19).
Załączniki
DS-222-19
30.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019r.(DS-223/19).
Załączniki
DS-223-19
31.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 (DS-224/19).
Załączniki
DS-224-19
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Kościuszki ____ oraz obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego przy ul. Rysia ___ w Katowicach (DS-225/19).
Załączniki
DS-225-19
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec I__ W____ z tytułu zaległości za uprzednio zajmowany lokal użytkowy położony w Katowicach przy ul. Chorzowskiej __(DS-226/19).
Załączniki
DS-226-19
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego na rzecz jego dzierżawcy wraz ze sprzedażą gruntu (DS-227/19).
Załączniki
DS-227-19
d)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania najemcom nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz innym budynkiem użytkowym pierwszeństwa w nabyciu budynków wraz ze sprzedażą gruntu (DS-228/19).
Załączniki
DS-228-19
e)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 6 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowania wieczyste udziałów w gruncie (DS-229/19).
Załączniki
DS-229-19
f)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr _ położonego w budynku przy ul. Zielonogórskiej _ w Katowicach (DS-230/19).
Załączniki
DS-230-19
g)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr _ położonego przy ul. Franciszkańskiej _ w Katowicach (DS-231/19).
Załączniki
DS-231-19
h)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych ,,Prymus” (DS-216/19).
i)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego Katowice-Północ w Katowicach na uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (DS-232/19).
Załączniki
DS-232-19
j)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia odpowiedzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na skargę Pani B____ Ł_________ (DS-233/19).
Załączniki
DS-233-19
k)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Katowicach (DS-234/19).
Załączniki
DS-234-19
32.
Interpelacje radnych i zapytania radnych.
33.
Komunikaty i wolne wnioski.
34.
Zamknięcie sesji.