Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta
XIII Sesja w dniu 24 października 2019, godz. 11:00, w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołów z XI i XII sesji Rady Miasta Katowice.
5.
Zmiany w porządku obrad.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Przewodniczącego i Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
8.
Punkt 8 przeniesiony do punktu 26
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2019 roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 za I półrocze 2019 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2019 roku” (DS-268/19).
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Braci Wolnych" (DS-266/19).
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Ernesta Pritwittza" (DS-336/19).
Załączniki
DS-336-19
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Leopolda i Wiertniczej w Katowicach (DS-337/19).
Załączniki
DS-337-19
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej --/-- (DS-338/19).
Załączniki
DS-338-19
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej --/-(DS-339/19).
Załączniki
DS-339-19
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 obowiązujących na terenie miasta Katowice (DS-340/19).
Załączniki
DS-340-19
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 obowiązujących na terenie miasta Katowice (DS-341/19).
Załączniki
DS-341-19
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok” (DS-313/19).
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2019 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-343/19).
Załączniki
DS-343-19
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej BUDOWA ZESPOŁU MIESZKANIOWEGO PRZY UL. WITA STWOSZA w Katowicach (DS-349/19).
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice (DS-335/19).
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej --/-- (DS-350/19).
Załączniki
DS-350-19
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Warszawskiej / (DS-351/19).
Załączniki
DS-351-19
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok. (DS-354/19).
Załączniki
DS-354-19
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 (DS-355/19).
Załączniki
DS-355-19
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia dla Radnych Rady Miasta Katowice Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów (DS-342/19).
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Zabrskiej / (DS-356/19).
Załączniki
DS-356-19
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej / (DS-357/19).
Załączniki
DS-357-19
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę nr V/80/19 Rady Miasta Katowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego w Katowicach ( DS-358/19).
Załączniki
DS-358-19
d)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego (DS-324/19).
e)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Sosnowiec przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Sosnowiec ( DS- 360/19).
Załączniki
DS-360-19
f)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Katowice w nowym kształcie (DS- 361/19).
Załączniki
DS-361-19
26.
Wybory ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach i do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach na kadencję 2020-2023.
a)
Opinia Zespołu powołanego do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądów Rejonowych w Katowicach na kadencję 2020-2023 (DS-344/19).
Załączniki
DS-344-19
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach i do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach na kadencję 2020-2023 (DS-345/19).
Załączniki
DS-345-19
c)
Tajne wybory ławników przeprowadzone przez Komisję Skrutacyjną. /po tym punkcie zostanie zarządzona godzinna przerwa/.
d)
Odczytanie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach na kadencję 2020-2023 (DS-346/19).
Załączniki
DS-346-19
e)
Odczytanie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach na kadencję 2020-2023 (DS-347/19).
Załączniki
DS-347-19
f)
Odczytanie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach na kadencję 2020-2023 (DS-348/19).
Załączniki
DS-348-19
g)
Komunikaty i wolne wnioski.
27.
Zamknięcie sesji.