Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta
XIV Sesja w dniu 21 listopada 2019, godz. 11:00, w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta Katowice.
5.
Zmiany w porządku obrad.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Przewodniczącego i Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
8.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice prezentująca ogólne założenia projektu budżetu miasta Katowice na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045.
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia „Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek” oraz Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia” (DS-359/19).
Załączniki
DS-359-19
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą „Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek” (DS-327/19).
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na utrzymanie cmentarzy komunalnych dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych w Katowicach na 2020r. (DS-362/19).
Załączniki
DS-362-19
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 1 Śródmieście (DS-363/19).
Załączniki
DS-363-19
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 2 Załęska Hałda-Brynów Część Zachodnia (DS-364/19).
Załączniki
DS-364-19
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 4 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec (DS-365/19).
Załączniki
DS-365-19
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 11 Wełnowiec-Józefowiec (DS-366/19).
Załączniki
DS-366-19
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 20 Zarzecze (DS-367/19).
Załączniki
DS-367-19
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2018/2019, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego oraz o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty w szkołach i placówkach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego” (DS-368/19).
Załączniki
DS-368-19
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad przeprowadzenia w mieście Katowice naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji i maksymalnego dochodu dla mieszkań budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat” (DS-353/19).
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Katowice (DS-377/19).
Załączniki
DS-377-19
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Warszawskiej --/-- (DS-378/19).
Załączniki
DS-378-19
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Marcina / (DS-379/19).
Załączniki
DS-379-19
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.(DS-380/19).
Załączniki
DS-380-19
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków i wysokości bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Miasta Katowice, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym (DS-381/19).
Załączniki
DS-381-19
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 8 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie (DS-382/19).
Załączniki
DS-382-19
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Zarębskiego --/- (DS-383/19).
Załączniki
DS-383-19
26.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Katowice do stowarzyszenia Globalny Parlament Burmistrzów (Global Parliament of Mayors) (DS-384/19).
Załączniki
DS-384-19
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Miastu Ruda Śląska pomocy finansowej na zakup pomieszczeń garażowych wraz z działką dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ruda Śląska (DS-393/19).
Załączniki
DS-393-19
27.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok (DS-385/19).
Załączniki
DS-385-19
28.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 (DS-386/19).
Załączniki
DS-386-19
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (DS-369/19).
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu zaległości za uprzednio zajmowany lokal użytkowy położony w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte --- oraz obecnie zajmowany lokal mieszkalny przy ul. Le Ronda ---- w Katowicach (DS-392/19).
Załączniki
DS-392-19
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2019r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-395/19).
Załączniki
DS-395-19
29.
Rozpatrzenie skarg:
a)
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice.(dotyczy T_______ K_________) (DS-371/19).
Załączniki
DS-371-19
b)
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice. (dotyczy B______ i S______ B____) (DS-372/19).
Załączniki
DS-372-19
c)
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice. (dotyczy U______ A___) (DS-373/19).
Załączniki
DS-373-19
d)
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice. (dotyczy H_____ M_______) (DS-374/19).
Załączniki
DS-374-19
e)
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice. (dotyczy M____ G_________) (DS-375/19).
Załączniki
DS-375-19
f)
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice. (dotyczy D_______ M_____) (DS-376/19).
Załączniki
DS-376-19
30.
Komunikaty i wolne wnioski.
31.
Zamknięcie sesji.