Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ
4 Posiedzenie w dniu 14 marca 2019, godz. 13:30, w sali 4.5 UM przy ul. Młyńskiej 4
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie sprawozdania z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2018 roku”.
Załączniki
DS-109-19
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej 2018-2020, za rok 2018”.
Załączniki
DS-117-19
4.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018-2020, za rok 2018”.
Załączniki
DS-106-19
5.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania „Programu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020, za 2018 rok”.
Załączniki
DS-108-19
6.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.”
Załączniki
DS-110-19
7.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020, za 2018 rok.
Załączniki
DS-99-19
8.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2018 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Załączniki
DS-98-19
9.
Projekt uchwały z dnia 7.02.2019 r. w sprawie ustalenia kierunków dla Prezydenta Miasta Katowice w sprawie wszczęcia działań na rzecz stworzenia kampanii informacyjno-społecznej na rzecz budowania świadomości co do możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinie, stanowiący inicjatywę uchwałodawczą Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Katowice.
10.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach za 2018 rok.
Załączniki
DS-105-19
11.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2018 r. programu „Aktywni Seniorzy”.
Załączniki
DS-107-19
12.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Katowice na lata 2017-2020, za 2018 rok.
Załączniki
DS-104-19
13.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 Katowice bez barier”.
Załączniki
DS-116-19
14.
Opiniowanie innych projektów uchwał.
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2019 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Załączniki
DS-119-19
15.
Korespondencja, sprawy bieżące: pismo Śl.ŚEiRON "AKCENT" z pr.o poparcie wniosku.
Załączniki
AKCENT
1.
Odpowiedź na wnioski z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 12.02.2019r.
16.
Wolne wnioski.
17.
Zakończenie posiedzenia.