Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ
6 Posiedzenie w dniu 16 maja 2019, godz. 13:30, w w UM przy ul. Młyńskiej 4 w sali 4.5 (parter)
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-141-19
1.
Uchwała Nr 4200/IV/59/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Załączniki
DS-163-19
4.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-171-19
5.
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2018r."
Załączniki
DS-143-19
6.
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045, za 2018 rok.
Załączniki
DS-145-19
7.
Informacja Prezydenta Miasta o stanie mienia komunalnego dotycząca roku budżetowego 2018.
Załączniki
DS-146-19
8.
Opiniowanie innych projektów uchwał:
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień, działającej w strukturze Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach (skier. na PKS w dniach od 09.04.- 23.04.2019 r.).
2.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2018 rok.
Załączniki
DS-190-19
9.
Korespondencja i sprawy bieżące.
11.
Zakończenie posiedzenia.