Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA REWIZYJNA
5 Posiedzenie w dniu 15 czerwca 2020, godz. 16:00, w wideokonferencja
BRM.0012.1.5.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Załączniki
12.5.2020 projekt
3.
Wypracowanie opinii komisji dotyczącej wykonania budżetu i wniosku w sprawie absolutorium za 2019 r. dla Prezydenta Miasta Katowice.
1.
[DS-512/20] Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku budżetowego 2019.
Załączniki
DS-512-20
2.
[DS-515/20] Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2019 rok.
Załączniki
DS-515-20
3.
[DS-518/20] Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2019 rok.
Załączniki
DS-518-20
4.
[DS-516/20] Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 za 2019 rok.
Załączniki
DS-516-20
5.
[DS-517/20] Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2019 rok.
Załączniki
DS-517-20
6.
[DS-531/20] Uchwała Nr4200/IV/170/2020 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 16 kwietnia 2020r.w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz informacją o stanie mienia komunalnego.
Załączniki
ds-531-20
7.
Opinie komisji branżowych Rady Miasta Katowice.
8.
[DS-577/20] Sprawozdanie finansowe miasta Katowice za 2019 rok.
Załączniki
DS-577-20
9.
[DS-588/20] Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego miasta Katowice.
Załączniki
DS-588-20
10.
[DS-514/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2019 rok.
Załączniki
DS-514-20
11.
[DS-545/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2019 rok.
Załączniki
ds-545-20
12.
[DS-589/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2019 rok.
Załączniki
DS-589-20
13.
Projekt opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Miasta Katowice za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego Miasta Katowice za 2019 rok.
14.
[DS-590/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Katowice za 2019 rok.
Załączniki
DS-590-20
4.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie realizacji programu Katowice bez Barier.
5.
Sprawy bieżące.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.