Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA GÓRNICZA
4 Posiedzenie w dniu 11 maja 2020, godz. 11:00, w Wideokonferencja
BRM.0012.9.4.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice za 2019 rok.
1.
[DS-512/20] Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku budżetowego 2019.
Załączniki
DS-512-20
2.
[DS-515/20] Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2019 rok.
Załączniki
DS-515-20
3.
[DS-516/20] Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 za 2019 rok.
Załączniki
DS-516-20
4.
[DS-517/20] Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2019 rok.
Załączniki
DS-517-20
5.
[DS-518/20] Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2019 rok.
Załączniki
DS-518-20
6.
[DS-531/20] Uchwała Nr4200/IV/170/2020 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 16 kwietnia 2020r.w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz informacją o stanie mienia komunalnego.
Załączniki
DS-531-20
4.
Informacja SRK dotycząca likwidacji KWK „Wieczorek”.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
[DS-514/20] Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2019 rok.
Załączniki
DS-514-20
2.
[DS-545/20] opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2019 rok.
Załączniki
DS-545-20
6.
Sprawy bieżące.
7.
Wolne wnioski.
8.
Wizytacja obiektu - KWK „Wieczorek” (wyjazd Komisji Górniczej)
9.
Zakończenia posiedzenia.