Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA EDUKACJI
1 Posiedzenie w dniu 29 stycznia 2020, godz. 13:00, w sali. 4,5 Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4 Katowice
BRM.0012.4.1.2020.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Edukacji za 2019 rok.
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat pozyskiwania przez placówki oświatowe środków zewnętrznych w tym unijnych.
5.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w Katowicach.
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice. [DS-445/20]
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku. [DS-446/20]
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. [DS-447/20]
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie utworzenia Technikum nr 21 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach. [DS-448/20]
Załączniki
DS-448-20
7.
Sprawy bieżące.
1.
Odpowiedź na zapytanie dot. możliwości segregacji śmieci w szkołach i przedszkolach z wykorzystaniem kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów.
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenia posiedzenia.