Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta
XIX Sesja w dniu 23 kwietnia 2020, godz. 11:00, w Wideokonferencja
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja z wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice (DS-511/20).
Załączniki
DS-511-20
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2019 roku (DS-489/20).
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Katowice w 2019 roku (DS-457/20).
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach za 2019 rok (DS-460/20).
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2019 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (DS-461/20).
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020” za 2019 rok (DS-462/20).
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. (DS-465/20).
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Katowice na lata 2017-2020” za 2019 rok (DS-466/20).
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018 - 2020” za 2019 rok (DS-467/20).
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020" za 2019 rok (DS-468/20).
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z realizacji „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020” w 2019 roku (DS-469/20).
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (DS-447/20).
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku (DS-446/20).
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w Katowicach (DS-471/20).
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 w Katowicach (DS-472/20).
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 w Katowicach (DS-473/20).
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 4 w Katowicach (DS-474/20).
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 5 w Katowicach (DS-475/20).
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 6 w Katowicach (DS-476/20).
26.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 7 w Katowicach (DS-477/20).
27.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 8 z Oddziałami Specjalnymi w Katowicach (DS-478/20).
28.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 9 w Katowicach (DS-479/20).
29.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017- 2021 Katowice bez barier” (DS-482/20).
30.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego tereny pomiędzy ulicą Zgrzebnioka i ulicą Francuską oraz teren przy ulicy Pszczyńskiej w rejonie szybu V, Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. KWK „Murcki – Staszic” w Katowicach (DS-490/20).
31.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Górniczego Stanu w Katowicach (DS-491/20).
32.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice w 2020 roku (DS-492/20).
33.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2019r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania odnawialnych źródeł energii oraz usuwania wyrobów zawierających azbest (w budynkach/lokalach mieszkalnych) (DS-493/20).
34.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Domu Dziecka „Stanica” w Katowicach (DS-521/20).
35.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 1 w Katowicach (DS-500/20).
36.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 1 w Katowicach (DS-496/20).
37.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 2 w Katowicach (DS-501/20).
38.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 2 w Katowicach (DS-497/20).
39.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 3 w Katowicach (DS-502/20).
40.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 3 w Katowicach (DS-498/20).
41.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 4 w Katowicach (DS-503/20).
42.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 4 w Katowicach (DS-499/20).
43.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Katowicach oraz nadania jednostce statutu (DS-495/20).
44.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice do określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i za usługi świadczone przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach (DS-504/20) PLUS AUTOPOPRAWKA
45.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej położonej w Katowicach przy ul. Krzywoustego 9 na rzecz Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej (DS-509/20).
46.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Miasta Katowice (DS-470/20).
47.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy” za 2019 rok (DS-519/20).
48.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu „Nas Troje i więcej” za 2019 rok (DS-520/20).
49.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok” (DS-523/20).
50.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Mikusińskiego --/-- (DS-528/20).
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2020 rok (DS-533/20).
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045 (DS-534/20).
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w celu utworzenia "Katowickiego Funduszu Pomocy Przedsiębiorcom" (DS-535/20).
d)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (DS-524/20).
e)
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości ( DS-536/20).
f)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości organizacji pozarządowych i innych podmiotów (DS- 537/20).
g)
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości ( DS-538/20).
51.
Komunikaty i wolne wnioski.
52.
Zamknięcie sesji.