Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta
XVII Sesja w dniu 19 marca 2020, godz. 11:00, w UM Katowice, ul. Młyńska 4, sala 209
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Przewodniczącego i Rady Miasta w okresie międzysesyjnym. Skreślony.
8.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca podjętych działań w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa na terenie Katowic. Skreślony.
9.
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o bieżącej sytuacji w mieście w kontekście koronawirusa. Skreślony.
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2020 rok (DS-487/20).
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045 (DS-488/20).
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2019 roku (DS-489/20). Skreślony.
Załączniki
DS-489-20
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Klimatu (DS-463/20). Skreślony.
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Zarządu Województwa Śląskiego o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej wprowadzenia na obszarze Miasta Katowice ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (DS-464/20). Skreślony.
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Józefa Świdra" (DS-455/20). Skreślony.
Załączniki
DS-455-20
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Katowice w 2019 roku (DS-457/20). Skreślony.
Załączniki
DS-457-20
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (DS-458/20).
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2020(DS-459/20).
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach za 2019 rok (DS-460/20). Skreślony.
Załączniki
DS-460-20
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2019 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (DS-461/20).Skreślony.
Załączniki
DS-461-20
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020” za 2019 rok (DS-462/20). Skreślony.
Załączniki
DS-462-20
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Katowice na rok szkolny 2019/2020 w celu ustalenia zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów (DS-452/20).
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. (DS-465/20). Skreślony.
Załączniki
DS-465-20
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Katowice na lata 2017-2020” za 2019 rok (DS-466/20). Skreślony.
Załączniki
DS-466-20
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018 - 2020” za 2019 rok (DS-467/20). Skreślony.
Załączniki
DS-467-20
26.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020" za 2019 rok (DS-468/20). Skreślony.
Załączniki
DS-468-20
27.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z realizacji „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020” w 2019 roku (DS-469/20). Skreślony.
Załączniki
DS-469-20
28.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (DS-447/20). Skreślony.
29.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku (DS-446/20). Skreślony.
30.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w Katowicach (DS-471/20). Skreślony.
Załączniki
DS-471-20
31.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 w Katowicach (DS-472/20). Skreślony.
Załączniki
DS-472-20
32.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 w Katowicach (DS-473/20). Skreślony.
Załączniki
DS-473-20
33.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 4 w Katowicach (DS-474/20). Skreślony.
Załączniki
DS-474-20
34.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 5 w Katowicach (DS-475/20). Skreślony.
Załączniki
DS-475-20
35.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 6 w Katowicach (DS-476/20). Skreślony.
Załączniki
DS-476-20
36.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 7 w Katowicach (DS-477/20). Skreślony.
Załączniki
DS-477-20
37.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 8 z Oddziałami Specjalnymi w Katowicach (DS-478/20). Skreślony.
Załączniki
DS-478-20
38.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 9 w Katowicach (DS-479/20). Skreślony.
Załączniki
DS-479-20
39.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Mariackiej -/- (DS-480/20).
40.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Narutowicza -/-- oraz obecnie zajmowanego przy ul. Czecha --/-- w Katowicach (DS-481/20).
41.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017- 2021 Katowice bez barier” (DS-482/20). Skreślony.
Załączniki
DS-482-20
42.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego tereny pomiędzy ulicą Zgrzebnioka i ulicą Francuską oraz teren przy ulicy Pszczyńskiej w rejonie szybu V, Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. KWK „Murcki – Staszic” w Katowicach (DS-490/20). Skreślony.
Załączniki
DS-490-20
43.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Górniczego Stanu w Katowicach (DS-491/20). Skreślony.
Załączniki
DS-491-20
44.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice w 2020 roku (DS-492/20). Skreślony.
Załączniki
DS-492-20
45.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2019r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania odnawialnych źródeł energii oraz usuwania wyrobów zawierających azbest (w budynkach/lokalach mieszkalnych) (DS-493/20). Skreślony.
Załączniki
DS-493-20
46.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu zaległości za uprzednio zajmowany lokal użytkowy położony w Katowicach przy ul. PCK (DS-494/20).
47.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice (DS-456/20). Skreślony.
48.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 1 w Katowicach (DS-500/20). Skreślony.
Załączniki
DS-500-20
49.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 2 w Katowicach (DS-501/20). Skreślony.
Załączniki
DS-501-20
50.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 3 w Katowicach (DS-502/20). Skreślony.
Załączniki
DS-502-20
51.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 4 w Katowicach (DS-503/20). Skreślony.
Załączniki
DS-503-20
52.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice do określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i za usługi świadczone przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach(DS-504/20). Skreślony.
Załączniki
DS-504-20
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Przedwiośnie --/- (DS-506/20).
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania wyborów do Rady Jednostki Pomocniczej nr 5 Brynów Część Wschodnia Osiedle Zgrzebnioka. (DS-505/20).
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Miasta Katowice prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej przy ul. Upadowej w Katowicach (dz. nr 24) (DS-507/20).
d)
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice (DS-508/20).
53.
Rozpatrzenie skarg:
a)
na działania Dyrektora Pałacu Młodzieży w Katowicach (DS-483/20). Skreślony.
Załączniki
DS-483-20
b)
na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-484/20). Skreślony.
Załączniki
DS-484-20
c)
na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Katowicach (DS-485/20). Skreślony.
Załączniki
DS-485-20
d)
na działania Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach (DS-486/20). Skreślony.
Załączniki
DS-486-20
54.
Komunikaty i wolne wnioski.
55.
Zamknięcie sesji.