Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta
XVI Sesja w dniu 13 lutego 2020, godz. 11:00, w UM Katowice, ul. Młyńska 4, sala 209
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołu z XV sesji.
5.
Zmiany w porządku obrad.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Przewodniczącego i Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
8.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice - Raport z konsultacji społecznych dotyczących ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Jednostki Pomocniczej Nr 7 Załęże i nr 15 Szopienice-Burowiec (DS-443/20).
Załączniki
DS-443-20
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Miasta Katowice za 2019r. oraz sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za 2019r. (DS-437/19).
Załączniki
DS-437-19
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" (DS-398/19).
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach (DS-399/19).
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Miastu Katowice zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej dotyczącego wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Miasta Katowice orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej (DS-438/19).
Załączniki
DS-438-19
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019 (DS-439/20).
Załączniki
DS-439-19
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2020 r. (DS-441/20).
Załączniki
DS-441-19
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (DS-436/19).
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą „Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek” (DS-440/20).
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Technikum nr 21 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach (DS-448/20).
Załączniki
DS-448-20
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę Nr XLI/842/09 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic oraz uchwałę nr XXVIII/583/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic (DS-449/20).
Załączniki
DS-449-20
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr -- położonego w budynku przy ul. Misjonarzy Oblatów --- w Katowicach (DS-450/20).
Załączniki
DS-450-20
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł. (DS-451/20).
Załączniki
DS-451-20
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły (DS-396-19).
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2020 rok (DS-453/20).
Załączniki
DS-453-20
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045 (DS- 454 /20).
Załączniki
DS-454-20
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji dla mieszkań w ramach programu „Mieszkanie Plus” w Katowicach (DS-442/20).
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego w Katowicach (DS-444/20).
24.
Komunikaty i wolne wnioski.
25.
Zamknięcie sesji.