Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta
XX Sesja w dniu 28 maja 2020, godz. 11:00, w Wideokonferencja
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołu z XIX sesji.
5.
Zmiany w porządku obrad.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
Załączniki
informacja
7.
Rozpatrzenie oświadczenia Rady Miasta Katowice z okazji 30.rocznicy restytucji samorządu terytorialnego w Polsce (DS-562/20).
8.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca "Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice za lata 2017-2018" (DS-557/20).
Załączniki
DS-557-20
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Józefa Świdra" (DS-455/20).
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2019 rok (DS-541/20).
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień, działającej w strukturze Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach (DS-522/20).
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Historii Katowic w Katowicach (DS-547/20).
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( DS-548/20).
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 1-go Maja ( DS-549/20).
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok (DS-550/20).
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 30 lat nieruchomości gruntowych położonych w Katowicach w rejonie Al. Roździeńskiego i ul. Olimpijskiej (DS-551/20).
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania ( DS-510/20).
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych ,,Prymus” (DS-530/20).
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (DS-539/20).
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2019 r. „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2017-2021” oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice” (DS-555/20).
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na utrzymanie targowisk miejskich dla Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach na okres od czerwca do grudnia 2020 roku (DS-556/20).
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice (DS-540/20).
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice, ustalenia warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów (DS-542/20).
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach – część I (DS-558/20).
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2020 rok (DS-560/20).
26.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045 (DS-561/20).
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat (DS-554/20).
27.
Rozpatrzenie skarg:
a)
na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-484/20).
b)
na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Katowicach (DS-485/20).
c)
na działania Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach (DS-486/20).
28.
Komunikaty i wolne wnioski.
29.
Zamknięcie sesji.