Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta
XXI Sesja w dniu 30 czerwca 2020, godz. 11:00, w Wideokonferencja
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołu z XX sesji.
5.
Zmiany w porządku obrad.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Rozpatrzenie raportu o stanie miasta Katowice za 2019r.
a)
Przedstawienie raportu ( DS-566/20).
b)
Debata nad raportem.
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice wotum zaufania (DS-567/20).
8.
Rozpatrzenie:
a)
sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2019rok (DS-515/20) wraz z informacją uzupełniającą do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2019 rok (DS-518/20).
Załączniki
DS-515-20DS-518-20
b)
informacji Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotyczącej roku budżetowego 2019 (DS-512/20).
Załączniki
DS-512-20
c)
sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 za 2019 rok ( DS-516/20).
Załączniki
DS-516-20
d)
sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2019 rok (DS-517/20).
Załączniki
DS-517-20
e)
sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2019 r. z korektą (DS-577/20) wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Miasta Katowice za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.(DS-588/20).
f)
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (DS-531/20).
Załączniki
DS-531-20
9.
Debata absolutoryjna:
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2019 rok (DS-545/20).
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2019 rok (DS-514/20).
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2019 rok (DS-589/20).
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Katowice za 2019 rok (DS-590/20).
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2019 r. „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 Katowice bez barier” (DS-559/20).
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu „Katowicki Senior w Mieście” na lata 2016 – 2021 za 2019 rok (DS-563/20).
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" (DS-569/20).
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Katowicach oraz nadania jednostce statutu (DS-570/20).
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice (DS-546/20).
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020" za 2019 rok (DS-576/20).
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w Katowicach (DS-578/20).
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 w Katowicach (DS-579/20).
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 w Katowicach (DS-580/20).
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 4 w Katowicach (DS-581/20).
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 5 w Katowicach (DS-582/20).
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 6 w Katowicach (DS-583/20).
26.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 7 w Katowicach (DS-584/20).
27.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 8 z Oddziałami Specjalnymi w Katowicach (DS-585/20).
28.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 9 w Katowicach (DS-586/20).
29.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego ( DS-587/20).
30.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019 - 2024" (DS-591/20).
31.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2020 rok (DS-595/20).
32.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045 (DS-596/20).
33.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach (DS-552/20).
34.
Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniającego uchwałę w sprawie przyjęcia „Zasad przeprowadzenia w mieście Katowice naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji i maksymalnego dochodu dla mieszkań budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat” (DS-568/20).
35.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 70 w Katowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Katowicach (DS-598/20).
36.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 64 w Katowicach (DS-599/20).
37.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków i zasad korzystania z dworca autobusowego „Katowice Sądowa Dworzec” przy ul. Sądowej 5 w Katowicach (DS-565/20).
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej (DS-553/20).
38.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenie petycji Koalicji Polska Wolna od 5G (DS-594/20).
39.
Rozpatrzenie skarg:
a)
na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach ( DS-571/20).
b)
na brak działań Dyrektora Pałacu Młodzieży w Katowicach (DS-572/20).
c)
na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach (DS-573/20).
d)
na działania Dyrektora Pałacu Młodzieży w Katowicach (DS-574/20).
e)
na działania Prezesa Zarządu Spółki Katowickie Wodociągi S.A. (DS-575/20).
f)
na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-592/20).
g)
na działania Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Katowicach (DS-593/20).
40.
Komunikaty i wolne wnioski.
41.
Zamknięcie sesji.