Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta
XXII Sesja w dniu 30 lipca 2020, godz. 11:00, w Wideokonferencja
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołu z XXI sesji.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja Prezydenta Miasta nt. raportu z konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenu Parku Wełnowieckiego z włączeniem terenu tzw. "Alp" (DS-604/20).
Załączniki
DS-604-20
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Katowice na lata 2016-2021” za 2019 rok (DS-600/20).
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek oraz przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Katowice (DS-543/20).
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen i stawek taryfowych maksymalnych za przewozy taksówkami na terenie miasta Katowice (DS-544/20).
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w Katowicach do Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach (DS-605/20).
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 w Katowicach do Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach (DS-606/20).
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 w Katowicach do Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach (DS-607/20).
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 4 w Katowicach do Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach (DS-608/20).
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 5 w Katowicach do Zespołu Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach (DS-609/20).
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 6 w Katowicach do Zespołu Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach (DS-610/20).
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 7 w Katowicach do Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach (DS-611/20).
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 8 z Oddziałami Specjalnymi w Katowicach do Zespołu Szkół nr 1 im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach (DS-612/20).
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 9 w Katowicach do Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach (DS-613/20).
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Technikum nr 21 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach (DS-614/20).
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania trzech radnych Rady Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla nauczycieli wychowujących młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze (DS-620/20).
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 1 lokalu użytkowego oraz 2 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcy wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie (DS-623/20).
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Markowa oraz Gminie Jawornik Polski poszkodowanym w wyniku powodzi opadowej w dniu 26 czerwca 2020 roku (DS-625/20).
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice Programu pn. „Katowicka Karta Mieszkańca" (DS-564/20).
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania na kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach V kadencji (DS-626/20).
26.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Katowickiej / (DS-627/20).
27.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej / (DS-628/20)
28.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2020 rok (DS-629/20).
29.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045 (DS-630/20).
30.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Katowice i ustalenia ich przedmiotu działania (DS-617/20).
31.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice (DS-618/20).
32.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice (DS-619/20).
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Katowice na rok szkolny 2020/2021 w celu ustalenia zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów (DS-615/20).
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Francuskiej / (DS-631/20).
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc postojowych na Parkingu Węzła Przesiadkowego Sądowa w Katowicach (DS-616/20).
d)
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice (DS-624/20).
e)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej (DS-635/20).
f)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Wajdy (DS-636/20).
33.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań legislacyjnych i administracyjnych w celu udzielenia wsparcia przedsiębiorcom dotkniętym negatywnymi skutkami gospodarczymi wprowadzenia stanu epidemii (DS-622/20).
34.
Rozpatrzenie skargi - na działania Prezydenta Miasta Katowice ( (DS-621/20).
35.
Komunikaty i wolne wnioski.
36.
Zamknięcie sesji.