Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta
XXV Sesja w dniu 24 września 2020, godz. 11:00, w Wideokonferencja
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja Prezydenta Miasta nt. raportu z konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Leopolda, Bohaterów Monte Cassino i Wiertniczej (DS-639/20).
Załączniki
DS-639-20
8.
Przedstawienie sprawozdań z działań podejmowanych w 2019r. na terenie miasta Katowice przez nadzory wodne w Gliwicach, Katowicach i Bieruniu.
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę nr XVI/396/20 Rady Miasta Katowice z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego w Katowicach (DS-681/20).
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" (DS-637/20).
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Domu Dziecka "Tęcza" w Katowicach (DS-640/20).
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 5 w Katowicach (DS-650/20).
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 5 w Katowicach (DS-658/20).
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 6 w Katowicach (DS-651/20).
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 6 w Katowicach (DS-659/20).
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 7 w Katowicach (DS-652/20).
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 7 w Katowicach (DS-660/20).
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 8 w Katowicach (DS-653/20).
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 8 w Katowicach (DS-661/20).
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Domu Dziecka "Zakątek" w Katowicach (DS-641/20).
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 9 w Katowicach (DS-654/20).
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 9 w Katowicach (DS-662/20).
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 10 w Katowicach (DS-655/20).
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 10 w Katowicach (DS-663/20).
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 11 w Katowicach (DS-656/20).
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 11 w Katowicach (DS-664/20).
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 12 w Katowicach (DS-657/20).
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 12 w Katowicach (DS-665/20).
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Katowicach oraz nadania jednostce statutu(DS-669/20).
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 38 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Nowary w Katowicach, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Katowicach (DS-666/20).
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi działającymi na terenie miasta Katowice (DS-668/20).
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu zużycia urządzeń technicznych i sanitarnych w lokalu mieszkalnym położonym w Katowicach przy ul. 1-go Maja / (DS-674/20).
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2020 rok (DS-676/20).
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045 (DS-677/20).
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Klimatu Rady Miasta Katowice na rok 2020 (DS-678/20).
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Rady Kobiet Miasta Katowice ( DS-638/20). S K R E Ś L O N Y.
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach (DS-642/20).
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Mikołowskiej / (DS-679/20).
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Czecha / (DS-680/20).
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia środków zaradczych wobec powszechnego zagrożenia zdrowia mieszkańców miasta wynikającego z narażania na oddziaływanie nadmiernego natężenia promieniowania elektromagnetycznego (DS-670/20).
26.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej w sprawie nagrywania i udostępniania na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice i Biuletynie Informacji Publicznej nagrań dźwiękowych wszystkich posiedzeń Komisji Rady Miasta Katowice (DS-672/20).
27.
Rozpatrzenie skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-671/20).
28.
Komunikaty i wolne wnioski.
29.
Zamknięcie sesji.