Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta
XXVIII Sesja w dniu 19 listopada 2020, godz. 11:00, w Wideokonferencja
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja Prezydenta Miasta na temat raportu z konsultacji społecznych dotyczących wskazania zadań do Zielonego Budżetu miasta Katowice (DS-711/20).
Załączniki
DS-711-20
8.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice prezentująca ogólne założenia i wskaźniki do projektu budżetu miasta Katowice na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2021-2045.
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 obowiązujących na terenie miasta Katowice (DS-693/20).
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2019/2020, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego oraz o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty w szkołach i placówkach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego” (DS-713/20).
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Franza Waxmana w rejonie Trasy imienia Nikodema i Józefa Renców w Katowicach (DS-714/20).
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-715/20).
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.(DS-716/20).
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" (DS-718/20).
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach po zgonie dłużnika z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Wiosny Ludów ---/-- (DS-719/20).
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Kościuszki ____/_(DS-720/20).
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2020 rok (DS-721/20).
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045 (DS-722/20).
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr -- położonego w budynku przy ul. Tysiąclecia -- w Katowicach (DS-725/20).
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr -- położonego w budynku przy ul. Świdnickiej - w Katowicach (DS-726/20).
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021 – 2025" (DS-687/20).
d)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice (DS-708/20).
e)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (DS-709/20).
f)
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania (DS-712/20).
19.
Komunikaty i wolne wnioski.
20.
Zamknięcie sesji.