Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta
XXIX Sesja w dniu 17 grudnia 2020, godz. 11:00, w Wideokonferencja
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2021 (DS-728/20).
8.
Debata budżetowa.
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2021 - 2045 (DS-723/20).
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2021 rok (DS-724/20).
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2021 rok" (DS-727/20).
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-732/20).
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2021-2027 (DS-733/20).
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 92 lokali użytkowych – garaży ich dzierżawcom wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie położonym w rejonie ul. Rolnej i ul. Kossak - Szczuckiej (dz. nr 118/7) (DS-734/20).
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia “Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023” (DS-735/20).
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe dochodów na wydzielonym rachunku (DS-739/20).
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy (DS-740/20).
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji miasta Katowice (DS-741/20).
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Zamenhofa / (DS-742/20).
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Piotrowickiej / oraz uprzednio zajmowanego lokalu socjalnego przy ul. Karola / w Katowicach (DS-743/20).
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2020 rok (DS-744/20).
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045 (DS-745/20).
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie (DS-746/20).
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Słowackiego --/-- oraz z tytułu korzystania z zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Kraszewskiego -/- (DS-750/20).
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice w 2020 roku (DS-707/20).
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (DS-729/20).
d)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (DS-730/20)
e)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach (DS-751/20).
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nadania miejscu w przestrzeni publicznej na terenie Gminy Katowice imienia Kornela Morawieckiego (DS-738/20).
25.
Rozpatrzenie skarg:
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 Katowicach (DS-736/20).
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Katowice (DS-737/20).
26.
Komunikaty i wolne wnioski.
27.
Zamknięcie sesji.