Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA BUDŻETU MIASTA
1 Posiedzenie w dniu 10 lutego 2020, godz. 13:00, w Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, sala 4-5
BRM.0012.3.1.2020
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Budżetu Miasta za 2019 rok.
4.
Informacja n/t realizacji zadań z BO za rok 2019.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
[DS-436/19] Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2.
[DS-438/19] Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Miastu Katowice zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej dotyczącego wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Miasta Katowice orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej.
Załączniki
DS-438-19
3.
[DS-444/20] Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego w Katowicach.
4.
[DS-450/20] Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr -- położonego w budynku przy ul. Misjonarzy Oblatów --- w Katowicach.
Załączniki
DS-450-20
5.
[DS-451/20] Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.
Załączniki
DS-451-20
6.
[ DS-453/20] Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2020 rok.
Załączniki
DS-453-20
7.
[DS-454/20] Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045.
Załączniki
DS-454-20
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.