Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA KULTURY, PROMOCJI I SPORTU
4 Posiedzenie w dniu 18 maja 2020, godz. 13:00, w Wideokonferencja
BRM.0012.5.4.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
4.
Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice za 2019 rok.
1.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2019 rok.
Załączniki
ds-515-20
2.
Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 za 2019 rok.
Załączniki
ds-516-20
3.
Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2019 rok.
Załączniki
ds-517-20
4.
Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2019 rok.
Załączniki
ds-518-20
5.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku budżetowego 2019.
Załączniki
ds-512-20
6.
Uchwała Nr4200/IV/70/2020 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 16 kwietnia 2020r.w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz informacją o stanie mienia komunalnego.
Załączniki
DS-531-20
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2019 rok.
Załączniki
ds-514-20
8.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2019 rok.
Załączniki
ds-545-20
5.
Współpraca Miasta Katowice z Miastami partnerskimi z Grupy Wyszehradzkiej (Ostrawa, Koszyce, Miszkolc).
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
[DS-539/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.
2.
[DS-547/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Historii Katowic w Katowicach.
Załączniki
DS-547-20
7.
Sprawy bieżące.
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenia posiedzenia.