Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ
1 Posiedzenie w dniu 30 stycznia 2020, godz. 13:00, w sala 209 UM ul. Młyńska 4
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.
Załączniki
DS-439-19
4.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2020 r”.
Załączniki
DS-441-19
5.
Informacja roczna o działalności i wynikach pracy Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej w Katowicach w 2019 roku.
6.
Sprawy bieżące i wniesione: Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej za rok 2019.
1.
projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Miastu Katowice zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej dotyczącego wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Miasta Katowice orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej.
Załączniki
DS-438-19
2.
do wiadomości Komisji raporty z konsultacji społecznych w przedmiocie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże oraz ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice - Burowiec.
7.
Korespondencja:
1.
pismo Prezesa Zarządu Stowarzyszenia "Szansa dla Każdego" z dnia 13.01.2020 r. do Wiceprezydenta Miasta Katowice dot. zwiększenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2020 roku - z prośbą o poparcie Komisji Polityki Społecznej.
Załączniki
skanowanie0001
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenie posiedzenia.