Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA BUDŻETU MIASTA
2 Posiedzenie w dniu 16 marca 2020, godz. 13:00, w UM Katowice, ul. Młyńska 4, sala nr 209
BRM.0012.3.2.2020
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta dotycząca realizacji wniosków do budżetu 2019 zgłoszonych przez Radnych, Komisje Rady Miasta oraz Rady JP.
Załączniki
CCF11032020
4.
Informacja n/t finansowania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu w 2019r.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
[DS-456/20] Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice.
2.
[DS-458/20] Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Załączniki
DS-458-20
3.
[DS-459/20] Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2020.
4.
[DS-480/20] Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Mariackiej -/-.
Załączniki
DS-480-20
5.
[DS-481/20] Opiniowanie projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Narutowicza -/-- oraz obecnie zajmowanego przy ul. Czecha --/-- w Katowicach.
Załączniki
DS-481-20
6.
[DS-493/20] Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2019r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania odnawialnych źródeł energii oraz usuwania wyrobów zawierających azbest (w budynkach/lokalach mieszkalnych).
Załączniki
DS-493-20
7.
[DS-494/20] Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu zaległości za uprzednio zajmowany lokal użytkowy położony w Katowicach przy ul. PCK .
Załączniki
DS-494-20
8.
[ DS-506/20] Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Przedwiośnie --/- .
Załączniki
DS-506-20
9.
[DS-507/20] Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Miasta Katowice prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej przy ul. Upadowej w Katowicach (dz. nr 24)
Załączniki
DS-507-20
10.
[DS-504/20) Opiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice do określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i za usługi świadczone przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach.
Załączniki
DS-504-20
11.
[DS-487/20] Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2020 rok.
Załączniki
DS-487-20
12.
[DS-488/20] Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045.
Załączniki
DS-488-20
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.