Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA BUDŻETU MIASTA
4 Posiedzenie w dniu 25 maja 2020, godz. 14:00, w Wideokonferencja
BRM.0012.3.4.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice za 2019 rok.
1.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2019 rok.
Załączniki
ds-515-20
2.
Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 za 2019 rok.
Załączniki
ds-516-20
3.
Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2019 rok.
Załączniki
ds-517-20
4.
Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2019 rok.
Załączniki
ds-518-20
5.
Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2019.
Załączniki
DS-512-20
6.
Uchwała Nr4200/IV/70/2020 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 16 kwietnia 2020r.w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz informacją o stanie mienia komunalnego.
Załączniki
DS-531-20
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2019 rok.
Załączniki
ds-514-20
8.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2019 rok.
Załączniki
DS-545-20
4.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
[DS-540/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice.
2.
[DS-549/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 1-go Maja
Załączniki
DS-549-20
3.
[DS-544/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia cen i stawek taryfowych maksymalnych za przewozy taksówkami na terenie miasta Katowice.
4.
[DS-548/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Załączniki
DS-548-20
5.
[DS-551/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 30 lat nieruchomości gruntowych położonych w Katowicach w rejonie Al. Roździeńskiego i ul. Olimpijskiej.
Załączniki
DS-551-20
6.
[DS-556/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na utrzymanie targowisk miejskich dla Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach na okres od czerwca do grudnia 2020 roku.
Załączniki
DS-556-20
7.
[DS-560/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2020 rok.
Załączniki
DS-560-20
8.
[DS-561/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045.
Załączniki
DS-561-20
5.
Sprawy bieżące.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenia posiedzenia.